ترخیص


چگونه فرش ایرانی به دیگر کشورها و سراسر جهان گسترش پیدا کرد؟

در طول راه ابریشم ، همواره فرش ایرانی در مسیر حرکتی به سمت غرب و اروپا بوده است. در اسپانیا شورشیان اسلامگرا ، سنت فرش بافی را از آفریقای شمالی و مراکش به جنوب اروپا از راههای تجاری مدیترانه با خود آوردند. آنها قالی ها را از ناحیه قفقاز و ترانسیلوانیا بالکان به نقاشان دوره رنسانس و ایتالیایی های سطح اجتماعی بالاتر می آوردند. در قفقاز ، راه باریکه ایی از سنت فرش بافی شدت پیدا کرد و توسط گروههای قومی مختلفی از رومانی ، ارمنستان، آذربایجان و روسیه که طرحهای فرهنگی مشترک خود را با یکدیگر تقسیم می کردند از شمال اروپا به شرق آن منتقل شد.

با نکات مختلفی که در داخل این فرشها وارد شد از جمله مقاومت طولانی سربازان اسکاندیناوی، راههای تجاری در دریای متلاطم شمال، این فرشها متناسب با تکنیکهای بافت حقیقی به سراسر اروپا ، اسکاندیناوی و بریتانیای بزرگ گسترش و رونق یافتند.


فرش هایتان را انتخاب کنید تحویل و ترخیص آن را برایتان انجام خواهیم دادیم...

4-4

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)

3-3

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)

2-2

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)

1-1

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)


9-9

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)

7-7

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)

6-6

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)

5-5

Origin: Modern and Vintage Persian Rugs

Style: Nain Rugs

20 ft 6 in x 35 ft (6.25 m x 10.67 m)